برگزاری جلسه با دانش آموزان و دبیران در خصوص مسابقات آزمایشگاهی

در مورخ 30 دی ماه 98 روز دوشنبه مدیریت محترم سرکار خانم افشاری با دبیران گرامی مسئول مسابقات آزمایشگاه خانمها: یزدان پناه, رحیم داد, ملکیان, بهشتی, خالق پناه, صدری پور جلسه ای در خصوص برگزاری مسابقات آزمایشگاه برگزار نمودند و دانش آموزان مورد نظر برای شرکت در این مسابقات با مشورت تمامی دبیران انتخاب شدند که پس از برگزاری امتحان انتخابی نهایی دانش آموزان برگزیده در این آزمون به مسابقات آزمایشگاه راه مییابند.

سپس در مورخ 1 بهمن ماه 98 روز سه شنبه مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری با همکاری معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی و مشاور محترم سرکار خانم امامی فر دانش آموزان منتخب جهت شرکت در مسابقات آزمایشگاه را به دفتر فراخواندند و طی برگزاری جلسه ای در خصوص نحوه برگزاری امتحان آغازین جهت برگزیده شدن و راهیابی به مسابقات آزمایشگاه را به این عزیزان توضیح و بودجه بندی مسابقات را به تک تک دانش آموزان ارائه و توضیحات لازم را بیان نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20