برگزاری تشریح قلب در کلاس آزمایشگاه

دستگاه گردش خون

رگ هايی که خون را از قلب به اعضای بدن می برند شريان يا سرخرگ (Avtery)و رگ هايی که در آن ها خون از اعضای بدن به طرف قلب، هدايت می شود، وريد يا سياهرگ(Vein) ناميده می شوند.سرخرگ هايی که به شش ها می روند،حامل خون تيره می باشند وسياهرگ هايی که از شش ها برمی گردند، حاوی خون روشن هستند.

اين دودسته رگ ها را، رگ های گردش خون ششی يا گردش خون کوچک می نامند.سرخرگ هايی که به طرف ساير اعضای بدن می روند،حاوی خون روشن هستند و سياهرگ هايی که از اين اعضا برمی گردند،حامل خون تيره می باشند. اين دو دسته رگ ها،مربوط به رگ های گردش خون بزرگ و يا گردش عمومی خون می باشند.

سرخرگ های هر دو گردش خون، از بطن ها آغاز شده و سياهرگ های آن ها به دهليزها منتهی می شوند.شبکه های مويی (مويرگ ها) به عنوان واسطه ای در داخل اعضا و شش ها هستند که سرخرگ ها را به سياهرگ ها متّصل می سازند.جداره های ديوارهٔ شبکه های مويرگی، به قدری نازکند که قسمتی از مايع خون (پلاسما) از آن ها عبور کرده، تشکيل لنف يا خون سفيد را می دهند.

مقدار لنفی که به اين ترتيب ازخون جدا می شود، بسيار زياد است (مقدارآن در گاو نر٩٦ کيلوگرم در٢٤ ساعت تخمين زده شده است). رگ هایی مخصوص به نام رگ های لنفاوی،لنف را جمع آوری کرده و وارد جریان خون سیاهرگی می کنند.مجموعهٔ اين اعضا يعنی قلب، سرخرگ ها، سياهرگ ها و رگ های لنفاوی، دستگاه گردش خون را تشکيل می دهند

قلب

عضو اصلی دستگاه گردش خون است وعبارت ازيک پمپ ماهيچه ای است که درحفرهٔ قفسهٔ سینه، در یک پرده ی دو لایه به نام آبشامه قلب(پریکارد) قرار دارد. این پرده قلب را از بقیه ی اعضای داخلی سینه جدا می کند.شش ها، قلب را در برمی گيرند.

قلب، مخروطی شکل است به طوری که قاعدهٔ آن از دهليزها وتنهٔ رگ های بزرگ تشکيل شده است ودر بالا و جلوی قفسه سينه قرار دارد.رأس قلب، عقب به طرف پايين وکمی به سمت چپ تمايل دارد. قلب، تقريباً در زير دنده سوم تا ششم جای دارد. به طوری که سه پنجم آن به طرف چپ کشيده شده است

هر قلب از دو بخش تشکيل شده است:

الف) بخش دهليزی که شامل دهليز راست و دهليز چپ است.

ب) بخش بطنی که شامل بطن راست و بطن چپ است.

دهليز راست:در سمت راست وعقب حفره سينه قرار دارد و سياهرگ های بزرگ زيرين وزبرين به آن وارد می شوند.

دهليز چپ: تقريباً همان تقسيم بندی دهليز راست را دارد.با اين تفاوت که کوچکتر از دهليز راست است و سياهرگ های ششی به آن وارد می شوند.

بطن راست:در سمت راست و عقب حفرهٔ سينه قرار دارد. از خصوصيات بطن راست اين است که ديواره اش نسبت به بطن

چپ نازکتر است. بطن راست روی بطن چپ سوار است. بطن راست به وسیله ی دریچه ای به نام دریچه ی سه لختی یا میترال( علت نامگذاری این دریچه به میترال، بدلیل شکل خاص آن است که شبیه یک نوع از کلاه کشیش‌ها تحت عنوان«میتر» می‌باشد) به دهلیز راست متصل می شود.این دریچه دارای تعدادی لت است که با هم جمع شده، در مجموع سه لت را می سازند.هر لت دریچه ی سه لختی به وسیله ی تعدادی به نام طناب های وتری به دیواره ی بطن راست وصل شده است.

در بطن راست ماهیچه ی دیگری نیز وجود دارند که چون به صورت رشته هستند،به آن ها رشته های ماهیچه ای گفته می شود.تعداد این ماهیچه ها،بیشتر از تعداد آن ها در بطن چپ است..به بطن راست تنه ی ششی مرتبط می شود،که سرخرگ های ششی از آن سرچشمه می گیرند.

قسمت کناری بطن راست شامل یکسری فیبرهای عضلانی بنام ترابکولا کارنیا می ­باشد.

در مورخ 24 بهمن ماه 98 روز پنج شنبه سرکار خانم ملکیان دبیر محترم زیست شناسی دانش آموزان عزیز راه یافته به مسابقات آزمایشگاهی بین مدارس امام حسین (علیه السلام) را به آزمایشگاه آموزشگاه برده و تشریح قلب را به این عزیزان آموزش دادند و سپس از آنها خواستند خود به تنهایی این کار را انجام دهند و بر کار و توضیحات آنها نظارت و راهنمایی های لازم را به این عزیزان در زمان انجام ارائه دادند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20