برگزاری آزمون گزینه دو و بررسی کارنامه ها

در مورخ 3 اردیبهشت ماه 1400 روز جمعه آزمون گزینه دو با شرکت دانش آموزان پایه دوازدهم تجربی و انسانی برگزار گردید و در مورخ 7 اردیبهشت ماه 1400 روز سه شنبه جناب آقای سلیمانی مسئول محترم موسسه گزینه دو تربت حیدریه کارنامه های دانش آموزان عزیز را جهت بررسی به دفتر آموزشگاه تحویل دادند.

کارنامه های دریافت شده توسط مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری و معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی مورد بررسی قرار گرفت و نقاط قوت و ضعف دانش آموزان مشخص گردید تا این عزیزان را جهت شرکت هرچه بهتر در کنکور سراسری 1400 راهنمایی نمایند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20