بررسی و تحویل کارنامه های نوبت اول

در مورخ 21 بهمن ماه 99 روز سه شنبه مسئول محترم اجرایی آموزشگاه کارنامه های نوبت اول را صادر و تحویل مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری نمودند و ایشان با همکاری معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی به بررسی کارنامه های دانش آموزان پرداختند تا در زمان تحویل راهنمایی های لازم به اولیای گرامی جهت موفقیت روز افزون فرزندان ارائه نمایند.

پس از آن به اولیای گرامی در پیام رسان سروش اطلاع رسانی گردید که از ساعت 9 جهت تحویل کارنامه ها به آموزشگاه مراجعه فرمایند .

اولیای گرامی جهت دریافت کارنامه ها راس ساعت اعلام شده با رعایت پروتکل های بهداشتی به آموزشگاه مراجعه نمودند و از راهنمای های مسئولین آموزشگاه  استقبال و کمال استفاده را بردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20