بررسی و برگزاری جلسه در خصوص کارنامه های آزمون گزینه دو

در مورخ 11 آبان ماه 98 روز شنبه کارنامه های آزمون مورخ 10 آبان ماه گزینه دو توسط مسئول محترم جناب آقای سلیمانی تحویل آموزشگاه داده شد و معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی به همراه مشاور محترم سرکار خانم امامی فر مورد بررسی قرار گرفت تا طی برگزاری جلسه و بیان تجزیه و تحلیل انجام شده کارنامه ها تحویل دانش آموزان عزیز گردد. پس از آن دانش آموزان عزیز پایه دوازدهم در تمامی رشته به نماز خانه آموزشگاه فراخوانده شدند تا معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی به همراه مشاور محترم سرکار خانم امامی فر در جلسه ای که ویژه آزمون برگزار شده گزینه دو و پس از بررسی های انجام شده بر روی کارنامه های این عزیزان انجام شده است نقاط مورد بررسی را به دانش آموزان عزیز گوش زد تا در آزمونهای بعدی بهترین استفاده صورت گیرد و همچنین مشاور محترم سرکار خانم امامی فر از دبیران محترم درخواست نمودند تا سوالات آزمون گزینه دو را در کلاس درس مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20