بازدید مسئولین اداره از آموزشگاه , کلاسهای درس و آزمایشگاه

در مورخ 11 آبان ماه 98 روز شنبه کارشناس محترم مسئول تکنولوژی آموزشی سرکار خانم علایی ,سرگروه محترم ادبیات جناب آقای شیبانی و سرگروه محترم عربی جناب آقای ابو ترابی مسئولین محترم اداره محترم آموزش و پرورش تربت حیدریه به آموزشگاه تشریف آوردند و در دفتر آموزشگاه با مدیر محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری , معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی و مشاور محترم سرکار خانم امامی جلسه ای برگزار نمودند.

سپس کارشناس محترم مسئول تکنولوژی آموزشی سرکار خانم علایی ,سرگروه محترم ادبیات جناب آقای شیبانی و سرگروه محترم عربی جناب آقای ابو ترابی مسئولین محترم اداره محترم آموزش و پرورش تربت حیدریه به کلاس درس عربی پایه دوازدهم تجربی سرکار خانم نادری و ادبیات پایه یازدهم انسانی سرکار خانم قاسمی حضور و از نحوه برگزاری کلاس و محیط کلاس بازدید به عمل آوردند و در انتها از آزمایشگاه آموزشگاه بازدید به عمل آوردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20