بازدید از نحوه برگزاری لیگ پایا صورت پذیرفت

در مورخ 19 اسفند ماه 1400 روز پنج شنبه دانش آموزان عزیز پایه دهم در سه تیم پنج نفره و یازدهم در یک تیم  پنج نفره در پانزدهمین دوره مسابقات لیگ علمی پایا مرحله شهرستان به سرپرستی سرکار خانم مرادی معاون مالی آموزشگاه شرکت نمودند و از این آزمون مسئول محترم حوزه بسیج شهید فهمیده و معاون محترم متوسطه آموزش و پرورش تربت حیدریه جناب آقای محمودی از نحوه برگزاری این آزمون که در آموزشگاه برگزار می گردید بازدید به عمل آوردند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20