بازدید از آموزشگاه

در مورخ 23 مهر ماه 99 روز چهارشنبه سر گروه محترم ریاضی جناب آقای برومند، سرگروه محترم زبان جناب آقای قربانی، سرگروه معارف جناب آقای محمودی راس ساعت 9:30 به آموزشگاه تشریف آوردند و از فعالیتهای دبیران این آموزشگاه در سایتهای مجازی بازدید به عمل آوردند و سپس به کلاس مجازی زبان سرکار خانم صادق زاده و ریاضی خانم ناطقی در آدوب کانکت رفته و از نحوه برگزاری آن بازدید به عمل آوردند و در پایان در جلسه ای که در دفتر آموزشگاه سرکار خانم فضلعلی معاون محترم آموزشی داشتند از فعالیتهای آموزشگاه تشکر و قدر دانی نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20