بازدید از آموزشگاه

در مورخ 11 تیر ماه 99 روز چهارشنبه راس ساعت 10 جناب آقای محمدی کارشناسی محترم متوسطه از اداره محترم آموزش و پرورش تربت حیدریه به همراه آقای خسروی کارشناس محترم مسئول ارزیابی عملکرد به آموزشگاه تشریف آوردند و در ابتدا از آموزشگاه در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی بازدید به عمل آوردند و سپس با مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری و معاونین محترم آموزشی و انضباطی سرکار خانمها فضلعلی و نورالهیان جلسه ای در خصوص برنامه های آتی با موضوع آموزش درسی و رعایت بهداشت برگزار نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20