اولین جلسه مالی برگزار گردید

در مورخ 12 دی ماه 1400 روز یک شنبه جناب آقای کنعانی مسئول محترم موسسه امام حسین (علیه السلام) به همراه مسئول محترم مالی موسسه جناب آقای هاشمی و سرکار خانم تربتی نیا معاون محترم پرورشی و آموزشی موسسه به دفتر آموزشگاه تشریف آوردند و طی جلسه ای با مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری ، معاون محترم مالی آموزشگاه سرکار خانم مرادی در خصوص روند مالی و ثبت تخفیفهای آموزشگاه جلسه ای برگزار نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20