انتخابات شورای دانش آموزی

شورای دانش آموزی به عنوان بازوی مشورتی مدارس و دارایی ارزشمندی برای آن ها است . مدرسه می تواند با هم افزایی مثبت بین دانش آموزان و کارکنان ، در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده گام بردارد . از سوی دیگر هر یک از دانش آموزان توانایی های بالقوه ای دارند که با تعامل و مشارکت آنان در فرآیند آموزش و پرورش می توان بستر های لازم برای ورود آنان به اجتماع و مشارکت در فعالیت های اجتماعی آینده را فراهم کرد . در روز چهارشنبه مورخ 2 آذر ماه 1401  انتخابات شورای دانش آموزی در محل دبیرستان برگزار گردید . در راستای برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی ، از میان دانش آموزان علاقه مند هر پایه تعدادی برای انتخابات نامزد شده و با تبلیغ در محیط مدرسه در مورد دیدگاه ها و نظرات و برنامه های خود برای هم کلاسی هایشان صبحت هایی را ارائه نمودند .

اهداف تشکیل شورای دانش آموزی :

  • آماده سازی دانش آموزان برای جامعه پذیری و تمرین مشارکت اجتماعی
  • ایجاد روحیه مسئولیت پذیری و تمرین کار تیمی
  • استفاده از توانمندی های مختلف دانش آموزان به عنوان منابع انسانی در اجرای برنامه ها
  • ایجاد حس رقابت بین کلاس ها در امر مشارکت در کار های مدرسه
  • کاهش فاصله بین مسئولین و دانش آموزان و حذف فاصله کلاس و دفتر
  • شناسایی نقاط قوت و ضعف مدرسه از دید دانش آموزان با گرفتن بازخورد از آن ها
  • مشارکت در شناخت نیاز های روزانه دانش آموزان ، ایده یابی و تصمیم گیری برای رفع آن ها
  • مشارکت در جمع آوری تجارب دیگران
  • تقویت بنیه اندیشه ورزی دانش آموزان
  • هم سو سازی دانش آموزان با سیاست های مدیریت مدارس


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20