امتحانات مستمر آغاز گردید

16 فروردین ماه 1401 روز سه شنبه سرکار خانم مولوی معاون محترم فناوری آموزشگاه بعد از تنظیم برنامه امتحانی مستمر نوبت دوم توسط معاونت محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی این برنامه را آماده سازی و در گروه های مجازی پیام رسان سروش کلاسها اعلام و همچنین این برنامه در هر کلاس نیز نصب گردید و سپس از مورخ 20 فروردین ماه 1401 روز شنبه اولین امتحان مستمر با درس دینی و زندگی در تمامی پایه ها و رشته ها برگزار گردید .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20