اقدامات اولیه و تبلیغات جهت انتخابات شورای دانش آموزی

در مورخ 29 مهر ماه 98 روز دوشنبه مربی محترم پرورشی آموزشگاه سرکار خانم مرادی اقدامات اولیه جهت برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی را انجام و به تک تک کلاسها جهت انتخاب کاندیدهای شورای دانش آموزی رفته و با مشارکت پر شور دانش آموزان جهت کاندید شدن روبروی گردیدند.

پس از آن در مورخ 30 مهر ماه 98 روز سه شنبه سرکار خانم مرادی مربی محترم پرورشی آموزشگاه با همکاری دانش آموزان کندید شورای دانش آموزی تبلیغات خود را جهت اطلاع رسانی به دانش آموزان عزیز در سالن آموزشگاه نصب نمودند و دانش آموزان عزیز مطالب ارائه شده از طرف کاندید ها و برنامه های شان را جهت شرکت بهتر و درست در انتخابات دانش آموزی مطالعه نمودند.

و در مورخ 1 آبان ماه 98 روز چهارشنبه سرکار خانم مرادی مربی محترم پرورشی آموزشگاه دانش آموزان کاندید را در برنامه صبحگاه فراخواند ند و این عزیزان در این برنامه در خصوص فعالیتهای و اهداف آتی خود پس از انتخاب شدن در شورای دانش آموزی برای دانش آموزان عزیز سخنرانی نمودند تا دانش آموزان عزیز با اطلاعات کامل و آشنایی با کاندید های عزیز در انتخابات شرکت نمایند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20