اقدامات اولیه جهت برگزاری جشن عاطفه ها

جشن عاطفه ها فرصتی است برای عشق ورزی و مهربانی به کسانی که نیازمند دستان گرم همنوعانشان هستند،به بهانه ی روز جشن عاطفه ها چشم های گریان کودکان محروم، امروز چشم به راه دستهای نوازشگری است که همواره به بهانه ای،مهربانی را بین خود و همنوع خود تقسیم می کنند.

در مورخ 7 مهر ماه 98 روز یک شنبه جناب آقای ظفر نیا مسئول محترم پارلمان انجمن اولیاء و مربیان به دفتر آموزشگاه تشریف آوردند و ملزومات اولیه جهت برگزاری جشن عاطفه ها را در اختیار مدیریت محترم آموزشگاه سرکار خانم افشاری قرار دادند و پیشا پیش از همکاری های انجام شده قدر دانی نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20