آماده سازی پرونده های دانش آموزی و تحویل کسریات کتب درسی

در مورخ 2 مهر ماه 98 روز سه شنبه سرکار خانم مولوی معاون محترم اجرایی آموزشگاه پرونده های تحصیلی سال جدید تمامی دانش آموزان پایه دهم , یازدهم و دوازدهم تجربی , انسانی و ریاضی را آماده سازی نمودند و کسریات پرونده ها جهت اطلاع به دانش آموزان عزیز را مشخص و لیست کسریات را تحویل معاون محترم انضباطی سرکار خانم نورالهیان نمودند . سپس سرکار خانم نورالهیان معاون محترم انضباطی آموزشگاه دانش آموزان عزیزی را که کسری کتب درسی  و مدارک داشتند به دفتر آموزشگاه فرا خواندند و با همکاری معاون محترم آموزشی سرکار خانم فضلعلی کتب کسری که از انبار کتاب اداره محترم آموزش و پرورش ارسال گردیده بود را تحویل این عزیزان دادند و در انتها نیز کسریات پرونده را به دانش آموزان عزیز اعلام نمودند تا در اسرع کسری مدارک را تحویل ایشان دهند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20