آماده سازی و شرکت در مرحله نهائی لیگ پایا

در مورخ 15 شهریور ماه 1400 روز دوشنبه محیط کلاس آموزشگاه با همکاری مربی محترم پرورشی سرکار خانم مرادی و دانش آموزان راه یافته به مرحله نهائی لیگ پایا جهت شرکت در آزمون نهائی آماده سازی گردید .

 

در مورخ 16 شهریور ماه 1400 روز سه شنبه راس ساعت 9 با حضور تمامی راهیافتگان به مرحله نهائی که از این آموزشگاه دانش آموزان عزیز ریحانه ترشیزی ،مهرانه مزجردی ، نرگس محمدپور ، فاطمه پور حسن ،فاطمه مزجردی راهیافته بودند به صورت مجازی آغاز گردید .


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20