آماده سازی و برگزاری جلسه اولیاء و مربیان

در مورخ 11 آذر ماه 97 روز یک شنبه سرکار خانم امامی فر معاون محترم پرورشی آموزشگاه به همکاری مربی محترم پرورشی سرکار خانم مرادی فضای آموزشگاه را جهت برگزاری جلسه اولیاء و مربیان که راس ساعت 15:30 برگزار می گردد را آماده سازی نمودند و سرکار خانم مولوی معاون محترم فناوری آموزشگاه پیامک دعوت نامه را برای اولیاء محترم ارسال نمودند.

جلسه دیدار اولیاء و مربیان راس ساعت 15:30 با حضور پرشور اولیاء محترم دانش آموزان و دبیران محترم آموزشگاه برگزار گردید و اولیاء محترم تک به تک با دبیران فرزندان خود دیدار نمودند و در مورد مشکلات و موفقیت های درسی فرزندان خود صحبت و از راهکارهای بیان شده کمال استقبال را نمودند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20