آزمایش شناساگر اسید یا باز با کلم انجام شد

در واقع آب کلم یک خاصیت شیمیایی جالب دارد. اگر چه رنگ آن بنفش است اما با اضافه کردن اسید یا باز به آن رنگش تغییر می کند. اسیدها رنگ آب کلم را به زرد و نارنجی تغییر می دهند و بازها رنگ آب کلم را به آبی و سبز تغییر می دهند. با تغییر میزان اسید و باز می توان رنگ محلول را تغییر داد. در شیمی به آب کلم و موادی شبیه آن که در محیط اسیدی یا بازی تغییر رنگ می یابند شناساگر می گویند

در مورخ 20 اسفند ماه 97 روز دوشنبه دبیر محترم شیمی دانش آموزان پایه دهم تجربی را به آزمایشگاه آموزشگاه برده و استفاده از کلم به عنوان شناساگر اسید و باز را توضیح دادند و از دانش آموزان عزیز خواستند تا خودشان این آزمایش را انجام دهند و بر کار این عزیزان نظارت نمودند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 3.7/20