آزمایش تعیین قبله انجام گردید

محور فرضی زمین 23 درجه انحراف دارد و این باعث پدید آمدن فصل‌ها، تغییرات جوی و آب و هوای متغیر در نقاط مختلف زمین می‌شود. شهری همچون تهران را به عرض جغرافیایی 36 درجه در نظر بگیرید. در ابتدای بهار که طول شب و روز برابر است، خورشید دقیقاً از نقطۀ شرق جغرافیایی طلوع کرده و دقیقاً در غرب جغرافیایی غروب می‌کند. اما هر چه از آغاز بهار به سمت تابستان می‌گذرد زاویۀ تابش خورشید شمالی‌تر می‌شود و خورشید از شمال شرقی طلوع و در شمال غربی غروب می‌کند و لذا مدت زمانِ بیشتری در آسمان می‌ماند. در اول پاییز طلوع و غروب خورشید مثل اول بهار می‌شود. اما در روزهای پاییز و زمستان میل خورشید جنوبی می‌شود و از جنوب شرقی طلوع و در جنوب غربی غروب می‌کند.

در مورخ 25 مهر ماه 97 روز چهارشنبه سرکار خانم یزدان پناه دبیر محترم شیمی و آزمایشگاه دبیرستان در زمان درس آزمایشگاه پایه یازدهم تجربی آزمایش تعیین قبله را با شرکت تمامی دانش آموران عزیز برگزار نمودند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20