آذین آموزشگاه جهت نوروز 1401 انجام گردید

نوروز در کلام امام راحل:

ایام نوروز بروید در این مریض خانه ها، بروید احوال این ها را، این هایی که آواره شده اند، به این ها سرکشی کنید و آن تشریفات سابق را تخفیف بدهید. اگر بخواهید ملت قوی و آزاد باشید از تشریفات یک قدری بکاهید. عید را در بین دوستان خودتان، ملت خودتان، مجروحان خودتان، معلولان خودتان، این عید را در بین آنها با هم عید کنید و شما وقتی عید دارید که اخلاق عید داشته باشید.

در مورخ 24 اسفند ماه 1400 روز سه شنبه سرکار خانم مردان پور معاون محترم پرورشی آموزشگاه محیط سالن آموزشگاه را جهت نزدیکی به نوروز 1401 آذین نمودند.


برچسب
امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20